Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling afholdes i Brandstrup Stadions klubhus, Brandstrupvej 42
onsdag d. 11. marts 2020 kl. 19.00
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse
4. Budget 2021
5. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Steen Mikkelsen og Christian Nordahl
6. Valg af revisor. På valg er William Jørgensen
7. Valg af suppleant. På valg er Anders Olsen, 8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Steen Mikkelsen, formand